MagnaVersum helpt gemeenten datagedreven te besturen – een aanpak

“Door kennis en kracht te bundelen en te ontwikkelen, bouwen gemeenten (samen met externe deelnemer gemeenten) aan digitale oplossingen die de dienstverlening aan burgers en bedrijven helpen optimaliseren”.

Datagedreven en informatiegestuurd (be)sturen

De wereld verandert in rap tempo. Alles is tegenwoordig met elkaar verbonden, processen worden meer en meer geautomatiseerd en traditionele papieren documenten worden gedigitaliseerd. Er is een tsunami aan data en het is zaak om dat alles in goede banen te leiden. Hoe zorg je ervoor dat al die data correct en op de juist plaats beschikbaar is én hoe maak je van al die data waardevolle, bruikbare informatie? Dat vraagt om een partner met kennis van zaken.

Voor alle gemeenten is data de brandstof voor de organisatie. De invoering van datagedreven werken vraagt om een georganiseerde en structurele aanpak. Een basis aanpak is fundamenteel. Daarom is men binnen dit project gestart met het opzetten van een gemeenschappelijk en solide dataplatform. Het doel van het dataplatform is erop gericht om de organisaties te faciliteren in een snelle en juiste beantwoording van vragen. Voorafgaand aan het opzetten van een dataplatform is het bepalen en uitwerken van een data architectuur onmisbaar.

Lagere Kosten, verminderde Kwetsbaarheid en hogere Kwaliteit.

Het draait om verbetering van de drie K’s en de ambitie is het bereiken van trede 3 op de volwassenheidsladder – het Maturity Model – van Gartner. “Dan hebben we het over centraal datamanagement, wat concreet inhoudt dat de medewerkers een organisatiebrede visie en werkwijze hebben als het om datagebruik gaat. Alles onder controle, waarbij je grip hebt én grip behoudt op het zorgvuldig en verantwoord gebruiken van gegevens binnen de organisatie”, volgens MagnaVersum.

De bedoeling is om daarna door te pakken, want de doelstelling voor de iets langere termijn is om de deelnemende gemeentes begeleid te laten klimmen naar trede 4 van de volwassenheidsladder voor datamanagement. Iedere gemeente ambieert namelijk datagedreven werken en pas op niveau 4 is er sprake van ‘sturend datamanagement’.

Het Dataplatform moet goed zijn om op verder te bouwen

Het Dataplatform heeft als doel om een productierijp technisch platform op te leveren voor de data engineers. Er is allereerst een ontwerpdocument (solution definition) gemaakt. Door het projectteam is er een concernlijst opgesteld met relevante (ontwerp)vragen waar specifieke gegevensarchitectuurkennis voor nodig was om deze te kunnen beantwoorden, de juiste keuzes te maken en dit alles vast te leggen. De technische componenten van het Dataplatform zijn daarna vanuit een Proof of Concept (PoC) verder ontwikkeld. Een van de eerste stappen was het toetsen van de huidige enterprise en technische architectuur en het doorlichten van de geldende architectuurprincipes van het totale ICT-landschap, gericht op het integreren van nieuwe elementen. Daarna is er snel doorgepakt.

Het draait om datakwaliteit, uniformiteit, privacy en security

In de kern bestaat het Dataplatform uit een datawarehouse-component op basis van Data Vault 2 met daaromheen diverse aanleverende en afnemende dataverwerkende componenten en ETL-processen. Datakwaliteit, uniformiteit in datamodellen en werkwijze, privacy en security zijn de sleutelwoorden die bij het Dataplatform passen. Data engineers van de verschillende gemeenten gaan het platform gebruiken om als eindproduct dimensionele modellen te maken voor specifieke datasets. Die datasets zullen als basis dienen voor de BI-rapporten en dashboards waar de data-analisten aan gaan bouwen voor de verschillende gemeenten.

Sparren met een partner met kennis van zaken

MagnaVersum heeft samen met de opdrachtgever gewerkt aan de nieuwe data architectuur, het dataplatform (met name gericht op het integreren van nieuwe elementen) en de aansluiting van de datamodellen op de totale enterprise architectuur. MagnaVersum speelde hierin een voortrekkersrol en heeft gezorgd voor het creëren van een slimme en samenhangende gegevensarchitectuur en kaders. Er is optimaal samengewerkt met de projectleider, de lead-data engineer, de privacy officer en de gegevenscoördinatoren.

In zes maanden enorme stappen gezet

“Cruciaal voor het welslagen van een project als dit, waarbij je te maken hebt met veel en deels ook privacygevoelige informatie, is dat er wordt voldaan aan alle geldende wet- en regelgeving. Ook moet de architectuur voldoen aan de strenge kaders zoals die gelden voor overheidsinstanties. Het was dus ook veel vooronderzoek om te zorgen voor een gezonde basis. ‘A job is never truly finished, it just reaches a stage where it can be left on its own for a while.’, aldus een quote van Neil Young.

Nader sparren met MagnaVersum over een Dataplatform en/of Data Governance

Wilt u meer weten over een Dataplatform en/of Data Governance, neem dan graag contact op met onze Rick Ouwerkerk, bereikbaar via: Tel: 06-54690541.
Mail: rick.ouwerkerk@magnaversum.com